09031236171

هتل اسپیناس پالاس تهران

5/5

رزرو اتاق‌های هتل اسپیناس پالاس تهران

اتاق یک تخته EF

یک تخت سینگل
2480000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق یک تخته CF

یک تخت سینگل
2000000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق یک تخته PF

یک تخت سینگل
2240000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق توئین استاندارد CF(طبقات 4 تا 9)

دو تخت سینگل
2000000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق توئین رو به شهرCF(طبقات 4 تا 9)

دو تخت سینگل
2240000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت 1 نفر اضافه دارد

اتاق دبل استاندارد pF(طبقات 10 تا 15)

یک تخت دبل
2240000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق دبل رو به شهر CF(طبقات 4 تا 9)

یک تخت دبل
2240000 نومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق توئین استاندارد PF(طبقات 10 تا 15)

دو تخت سینگل
2240000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق دبل استاندارد رو به شهرPF(طبقات 10 تا 15)

یک تخت دبل
2400000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق توئین استاندارد رو به شهرPF(طبقات 10 تا 15)

دو تخت سینگل
2400000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق توئین استانداردEF(طبقات 16 تا 20)

دو تخت سینگل
2480000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق رویال فمیلی بالکن‌دارCF(طبقات 4 تا 9)

یک تخت دبل یا دو تخت سینگل
3360000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استتعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت ویژه سینگچر رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل
7110000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق رویال فمیلی بالکن‌دارEF(طبقات 16 تا 20)

بک تخت دبل یا دو تخت سینگل
4400000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق رویال فمیلی بالکن‌دارPF(طبقات 10 تا 15)

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
3600000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق دبل استانداردCF(طبقات 4 تا 9)

یک تخت دبل
2000000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت 1 نفر اضافه دارد

اتاق رویال فمیلی EF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل یا دو تخت سینگل
3800000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق دبل استانداردEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل
2480000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق دبل رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل
2640000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت 1 نفر اضافه دارد

سوئیت پرزیدنت رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل
3600000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق توئین رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

دو تخت سینگل
2640000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت پرزیدنت بالکن‌دار

یک تخت دبل
2600000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت جونیور رو به شهرEF

یک تخت دبل
2600000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت ویژه سیگنچر بالکن‌دار(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل
7110000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق جدا رو به شهرCF(طبقات 4 تا 9)

سه تخت سینگل
2800000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق خانواده رو به شهرCF(طبقات 4 تا 9)

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
2800000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق خانواده رو به شهرPF(طبقات 10 تا 15)

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
2880000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق خانوادگی رویال فمیلیCF

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
2880000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق استانداردEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
3120000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق جدا رو به شهرPF(طبقات 10 تا 15)

سه تخت سینگل
3360000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق خانوداگی رویال فامیلیPF

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
3360000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق جدا رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

سه تخت سینگل
3360000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق رویال فمیلیEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
3920000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت جونیور خانواده PF

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
4320000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت ویژه سیگنچر رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
7560000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت جونیور خانوادگیCF(طبقات 4 تا 9)

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
3920000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت جونیور خانوادگی رو به شهرCF(طبقات 4 تا 9)

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
6200000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت جونیور سه نفره رو به شهرPF(طبقات 10 تا 15)

یک تخت دبل و یک تخت سینگل
4720000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت جونیورEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
3600000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت جونیور رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
6120000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

اتاق خانوادگی رو به شهرEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
3360000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت دو خوابه رویالEF(طبقات 16 تا 20)

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
9360000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

سوئیت یکخوابه رویال

یک تخت دبل و دو تخت سینگل
8550000 تومان
 • قیمت برای هر شب
 • نیازمند استعلام از هتل
 • ظرفیت نفر اضافه ندارد

هتل اسپیناس پالاس تهران در سال 1394 در خیابان سعادت آباد(انتهای بزرگراه یادگار امام، میدان بهرود، خیابان عابدی) افتتاح شد.

این هتل پنج ستاره در زمینی به مساحت 75 هزار متر مربع دارای 21 طبقه، 400 اتاق و 800 تخت است.

همچنین از لابی با ظرفیت 200 نفر و پارکینگ با ظرفیت 1500 خودرو برخوردار می‌باشد و دارای سه رستوران و یک کافی شاپ با ظرفیت پذیرایی از 160 نفر است.

در سایت میزبان بلیط می‌توانید بلیط هواپیما تهران و تور تهران را رزرو کنید. پشتیبانان سایت در هر ساعت از شبانه روز آماده پاسخگویی به سؤالات می‌باشد.

هتل اسپیناس پالاس تهران | میزبان بلیط

امکانات اتاق‌های هتل اسپیناس پالاس تهران

اینترنتمبلمانیخچال
بالکندراورآباژور
تلویزیونحمامدمپایی
IPTVمیزتحریررخت آویز
کمد لباسصندوق اماناتپاور سوئیچ
لوازم بهداشتیسیستم اعلام حریقسیستم تهویه مطبوع
امکان شارژ وسایل الکترونیکیسیستم گرمایش و سرمایشسرویس بهداشتی فرنگی

خدمات اتاق‌های هتل اسپیناس پالاس تهران

صبحانهآب رایگانروم سرویسمینی بار با هزینه

امکانات عمومی هتل اسپیناس پالاس تهران

لابیآسانسورنمازخانه
صرافیروزنامهپارکینگ
استخرسوناجکوزی
فکسفتوکپیپرینتر
کافی نتفروشگاهخشکشویی
کافی شاپفضای سبزصندوق امانات
آژانس مسافرتیتاکسی سرویسسالن ورزشی
وسایل بدنسازیزنگ هشدارپله اضطراری
اتاق چمداناتاق سیگاراتاق تلفن
مرکز خریدکرایه اتومبیلکپسول آتش‌نشانی
تلفن در لابیتلویزیون در لابیاینترنت در لابی
دستگاه واکس کفشسیستم اعلام حریقسیستم تهویه مطبوع
سرویس بهداشتی فرنگی در لابیسرویس بهداشتی ایرانی در لابیسرویس بهداشتی فرنگی در طبقات

خدمات عمومی هتل اسپیناس پالاس تهران

خدمات تورخدمات CIPخدمات باربریخدمات خانه‌داری
خدمات برای معلولینخدمات بیدار باشخدمات تهیه بلیطپذیرش ۲۴ ساعته

سوالات متداول برای رزرو هتل اسپیناس پالاس تهران

قیمت اتاق‌های هتل اسپیناس پالاس متفاوت می‌باشد و حداقل قیمت اتاق‌ها یک میلیون و هفتصد هزار تومان است. همچنین حداکثر قیمت اتاق در هتل اسپیناس پالاس هفت میلیون و سی هزار تومان می‌باشد.

هتل اسپیناس پالاس از مرکز شهر تهران دور می‌باشد و به همین دلیل آب و هوای مطبوعی دارد. در اطراف هتل، پارک پرواز و پارک ژوراسیک قرار دارد و به نمایشگاه بین‌المللی و دانشگاه آزاد اسلامی دارای دسترسی آسان می‌باشد.

هتل اسپیناس پالاس تهران دارای سه رستوران و یکی کافی شاپ است. رستوران دیبا به سبک سنتی طراحی شده است و غذاهای اصیل ایرانی و نوشیدنی‌های سنتی در آن سرو می‌شود. رستوران لاتون با چشم انداز کوه‌های اطراف، انواع غذاهای ایتالیایی، غذاهای اصیل ایرانی، غذاهای دریایی، سوپ و سالاد و پیش غذاهای سرد و گرم وجود دارد. رستوران اسکای لانج دارای تراسی با چشم انداز کلان شهر تهران است که در آن انواع غذاهای ایرانی و آسیایی، پیتزا، پاستا، سوشی و خاویار موجود است.